Evidencia publikačnej činnosti TU Košice - EPC TUInformačný systém Evidencia publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov TU (EPC TU) Univerzitnej knižnice slúži hlavne na:
  • elektronický zber údajov o publikačnej činnosti (PC) pracovníkov TU a ohlasoch na ich PC prostredníctvom el. formulárov,
  • generovanie výstupov publikačnej činnosti podľa rôznych kritérií pre Akreditačnú komisu MŠ SR, grantové agentúry a pod.,

Pri spracovaní publikačnej činnosti UK dodržiava internú Organizačnú smernicu EPC, ktorá vychádza zo Smernice MŠ SR č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.

Dňa 18. decembra 2012 bola vydaná nová vyhláška č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

K vyhláške patrí aj redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v prílohe č. 1 na strane 3576.

Pri bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov s rokom vydania do roku 2012 vrátane sa postupuje podľa doterajších predpisov. Vykonaná kategorizácia dokumentov publikačnej činnosti a výstupov umeleckej činnosti s rokom vydania do roku 2012 vrátane ostáva nedotknutá.

Prehľad najdôležitejších zmien v registrácii publikačnej činnosti vyplývajúcich z vyhlášky č. 456/2012 MŠVVaŠ SR z 18. decembra 2012.